Tabela opłat i prowizji

Czynności przygotowawcze

Prowizja – opłata przygotowawcza za udzielenie pożyczki;
opłata zryczałtowana niezależna od okresu trwania umowy.

8% kwoty pożyczki

Wynagrodzenie – opłata zależna od okresu trwania umowy (część zmienna).

0,082% dziennie
(liczone wg. wzoru K x n/R x 30%1)

Wynagrodzenie – odsetki umowne

wynoszące 10% w skali roku
(dwukrotność odsetek ustawowych 3,5 % powiększonego o stopę kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w skali roku, który na dzień zawarcia umowy wynosi 1,5%)

Inne koszty i opłaty

Wezwanie do zapłaty

0,00 zł

Ostateczne wezwanie do zapłaty

0,00 zł

Opłata za ustalenie adresu dłużnika

0,00 zł

Opłata za wniosek o wyjawienie majątku

0,00 zł

Opłata za odpis aktu zgonu

0,00 zł

Opłata za uzyskanie informacji o nieruchomościach wg właściwości urzędów

0,00 zł

Opłata za uzyskanie odpisu z księgi wieczystej

0,00 zł

Opłata za uzyskanie odpisu z rejestru zastawów

0,00 zł

Koszty pożyczki niezależne od pożyczkodawcy

Zastawa na rzeczach nieruchomych

0,00 zł

Cesja praw na zabezpieczenie

0,00 zł

Gwarancja bankowa

Koszt zależy od banku udzielającego gwarancji

Poręczenie osoby fizycznej lub prawnej

Koszt zależy od poręczyciela

Poręczenie Partners of Securities Sp. z o.o.

17% kwoty netto pożyczki
(opłata zryczałtowana niezależna od okresu trwania umowy)

1K - kwota netto pożyczki; n - okres trwania umowy wyrażony w dniach; R - liczba dni w danym roku kalendarzowym